سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

براشینگ مو

براشینگ مو :

براشینگ برای مدل دادن و حالت دار کردن موها کاربرد دارد.براشینگ درواقع به معنای شانه زدن موها میباشد که بوسیله سشوار انجام میشود تا موها صاف یا حالت دار شوند.براشینگ موهارا خوش حالت کرده