سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

رنگ مو بالیاژ

بالیاژ چیست؟

بالیاژ لغتی فرانسوی به معنی پویش است و در واقع روشی جایگزین بجای استفاده از فویل می باشد.بالیاژ به نقاشی مومعروف  است.در این تکنیک مرزهای رنگی در هم ادغام ومحو می شوند ودر نتیجه حالت طبیعی تری بخود