سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

تتو

تاتو چیست:

به ایجاد خطوط ونقاشی هایی دائم یا با ماندگاری بالا روی پوست تاتومی گویند.تاتو در قدیم بدلیل مسائل خرافی یا نشانه و علامتی خاص روی بدن انجام میشد اما امروزه بدلیل زیبایی به شکل خط لب ، خط چشم، ابرو و نقاشی هایی روی بدن و … صورت می گیرد.تاتو از یک منظر روشی برای زیبایی، نشان دادن عقیده ای خاص، آرایش دائمی و از منظری دیگر  برای پوشاندن عیوب و نقائص پوستی و آسیب های که به مو وارد شده  و